ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักเรียน ม.2/1 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
🐒🦜🦋 เมื่อวันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักเรียน ม.2/1 โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
🦠🕸🐞 เพื่อศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ สำรวจ สังเกตสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
🌿 ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
🌿 จำนวน 36 คน
🌿 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (แพร่)
cr. นางสาวสุพัตรา ลิมปิยประพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า
(แพร่)
.
———————————————————-
. . . .. . . .