ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การประชุม “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่” เพื่อพัฒนาสถานที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

.
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565
         สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขอใช้ห้องประชุมอินทนิล สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ในการประชุม “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่” เพื่อพัฒนาสถานที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้, ท่าน สว. อภิชาติ โตดิลกเวชช์, พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ. แพร่, นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ. แพร่, นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่, และ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ, อบจ. แพร่, กรรมการหอการค้า, ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. แพร่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สภาวัฒนธรรม, วิทยาลัยชุมชน
         สรุป พัฒนาพื้นที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า (ในมุมมองของท่าน สว.อภิชาติ และภาคีเครือข่าย)
1. เป็นปอดของคนเมืองแพร่ โดยร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่เชื่อมโยงกับคูเมืองหลังพระสังกัจจายน์
2. เตรียมหลักสูตรป่าชุมชน รวมถึง ความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่ป่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ รุกขกร การตั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ผืนป่าเพื่อเสริมรายได้
4. เป็นสถานที่สำหรับการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย
5. จัดเป็นศูนย์อบรมรวมถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับป่าไม้ มีการมอบหมายคณะทำงาน ประกอบด้วย รองนายกอบจ.แพร่ฯ ราชภัฏอุตรดิตถ์ นายฐิติกร กิตตินันท์ ผอ.ยุทธศาสตร์แพร่ และ นายกเทศมนตรีแพร่ ในนาม อปท ภาคเอกชนและการท่องเที่ยว
         * โรงเรียนป่าไม้แห่งนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 *
.
………………………………………………………………………………………………………….
.
.
.
.
.
.
.
.