ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🎯 นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง 🎯 พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากร

.
🎯 เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 🎯
     นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วยคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ปี พ.ศ. 2565 – 2569) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานและก้าวทันบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2564 – 2580) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
.
———————————————————-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.