ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝึกอบรม

🎯 รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม. 🎯กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ประจำวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564.
🎯  รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.  🎯กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.   ประจำวันอังคารที่  7  ธันวาคม  2564.

🎯 รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม. 🎯กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ประจำวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564.

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม. กรมอ…

💟 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจาก ทส. ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง“
💟  นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจาก ทส. ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง“

💟 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจาก ทส. ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง“

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยา…

🎉🎉 ขอเชิญข้าราชการ พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ใหม่ของสำนักงาน ก.พ.
🎉🎉  ขอเชิญข้าราชการ พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ใหม่ของสำนักงาน ก.พ.

🎉🎉 ขอเชิญข้าราชการ พัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ใหม่ของสำนักงาน ก.พ.

🎉🎉 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 🎉🎉
🎉🎉  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 🎉🎉

🎉🎉 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 🎉🎉

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. …

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564.
รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.<br>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.<br>ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564.

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564.

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2564.
รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.<br>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.<br>ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2564.

รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2564.

” เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๖๙ “

พันธกิจ อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยา…