ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

👉 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

: การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

💵💴วัตถุประสงค์

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แนวปฏิบัติการจัดทำการนำเสนอรายงานการเงินและรูปแบบรายงานการเงิน

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาทของการทำงานเป็นทีม สามารถวางแผนและบริหารทีมภายใต้เงื่อนไขหรือกติกาที่กำหนด เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

💰 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจการปฏิบัติ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน

👉 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง สังกัดส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา จำนวน 70 คน

👉 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

👉ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี