ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📢 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายอภิวัฒน์ บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีนายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

🎯 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายอภิวัฒน์ บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรตามแผนฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมีนายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม

🎯 การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รู้ระเบียบแบบแผนคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม สร้างสรรค์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติตลอดจนได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถอธิบายโครงสร้างภารกิจ และกระบวนงานที่สำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อย่างถูกต้อง…

👉 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2567

👉 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 50 คน