ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ร่วมกับมูลนิธิอมตะ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

📍 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ร่วมกับมูลนิธิอมตะ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ (Competency Development Program for Park Management) ตามโครงการอุทยานพี่อุทยานน้อง ร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ (Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing : SPARK) โดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิอมตะ…

📍 โดยวันแรกได้รับเกียรติจาก นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

📍 สำหรับพิธีปิดการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตร กล่าวให้โอวาท และแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม…

👉 รุ่นที่ 2⃣ ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566

👉 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติจำนวน 60 คน

📌 โดยเนื้อหาวิชาที่บรรยายประกอบด้วย 📌

✏️ ความสำคัญและคุณค่าของพื้นที่คุ้มครอง (The Value of Protected Area around the World) บรรยายโดย Mr. Jonathan (Jon) B. Jarvis อดีตอธิบดีกรมบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบทางไกล (Zoom)

✏️ ภาพรวมระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในบริบทของการเป็นต้นแบบการจัดการอุทยานแห่งชาติทั่วโลก (Overview of U.S. National Park System, in context of park models around the world, and what we know about Thailand) บรรยายโดย Mr. Douglas Morris อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกา

✏️ กฎหมายอุทยานแห่งชาติของไทย (Thai National Park Law) บรรยายโดยนายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

✏️ ภาวะผู้นำ พื้นฐานสำคัญสำหรับผู้นำ (Leadership: Foundations of Leadership) บรรยายโดย Mr. Bill Wade อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกา และมอบหมายภารกิจกลุ่ม (Group Exercies)

✏️ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บรรยายโดย Mrs. Maria Burk และทีมวิทยากร

✏️ เรื่องการจัดการทรัพยากร หลักสากลในการจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ (International Principles of Stewardship of Resources in National Parks) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (Climate Change and Ideas to Accommodate these Changes in our Stewardship of Resources) บรรยายโดย Mr.Jonathan (Jon) B. Jarvis อดีตอธิบดีกรมบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบทางไกล Zoom

✏️ ภาวะผู้นำ : การสอนงาน (Leadership : Coaching for Performance) บรรยายโดย Mr. Bill Wade

✏️ การบริหารจัดการด้านการสื่อความหมายธรรมชาติและให้บริการด้านการศึกษา (Managing Interpretation and Education บรรยายโดย Ms. Maria Burks

✏️ การบริหารจัดการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Managing Law Enforcement) บรรยายโดย Mr. Doug Morris

✏️ แบ่งกลุ่มปฏิบัติ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุทยานแห่งชาติของไทย (Impacts of Climate Change on National Parks in Thailand) บรรยายโดย Mr. Jon Jarvis

✏️ การสร้างรายได้และการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (Revenue Generation and Effective Management of Finances) โดย Mr. Jon Jarvis (ผ่านระบบ Zoom)

✏️ การเงินและงบประมาณในอุทยานแห่งชาติของไทย (Finance/Budget in Thailand NP) โดย นายอิทธิพล ไทยกมล ผู้อำนวยการส่วนแผนและงบประมาณ สำนักอุทยานแห่งชาติ

✏️ การวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ (National Parks Planning) โดย Mr. Douglas Morris

✏️ ภาวะผู้นำ : ความขัดแย้งของภาวะผู้นำ (Leadership : The paradoxes of Leadership) โดย Mr. Bill Wade

✏️ การจัดการอาสาสมัคร (Managing Volunteers) โดย Mrs. Maria Burks

✏️ กิจกรรม : การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Activity : Creative Problem-Solving and Review of Exercise Assignment) โดยคณะวิทยากร (Instructor team)

✏️ การจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วม ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Study Tour at KYNP) และกิจกรรมสำรวจสัตว์ป่าช่วงกลางคืน (Wild animal inventory at night) โดยท่านปลัดธีรภัทร ประยูรสิทธิ

✏️ การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย (Facility Management and Safety) บรรยายโดย Mr. Tim Hudson

✏️ ภาวะผู้นำ : การมีส่วนร่วม การตอบสนองความต้องการของพนักงาน (Leadership : Engagement – Meeting the Need of Employees) การนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Leading a Team Effectively) บรรยายโดย Mr. Bill Wade

✏️ การมีส่วนร่วมกับชุมชน : การสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การตั้งรับความท้าทายและการสร้างฉันทามติ บรรยายโดย Mrs. Maria Burks

✏️ การนำเสนอของตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 กลุ่มเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับราษฎรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆ โดยทีมวิทยากรเป็นผู้ให้คำแนะนำ

✏️ สรุป ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและแนวทางแก้ไข จากการทำงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้ข้อเสนอแนะโดย Mr. Jon Jarvis อดีตอธิบดีกรมบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบทางไกล

✏️ ภาวะผู้นำ : บทสรุปและกุญแจสำคัญ (Leadership : Summary and Key Points) บรรยายโดย Mr. Bill Wade

✏️ การสรุปบทเรียนแสดงความคิดเห็นในการนำความรู้จากบทเรียนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทีมวิทยากร

✏️ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการป่านันทนาการและการบริหารงานของกรมป่าไม้ โดยนายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ปราจีนบุรี)

cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)