ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 / 2565

          🎯 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 🎯
          📣 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการ “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 / 2565”
          📣 โดยมีนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานกรรมการในการประชุมในครั้งนี้
          📣 เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นโยบายการพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
          📣 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
.
———————————————————