ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📢📢 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
🎯 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
🎯 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่ อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย โครงสร้าง ค่านิยม ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สิทธิประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการตามกฎหมาย การับบำเหน็จบำนาญ และระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการป้องกัน และการควบคุมการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)…
👉 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565
👉 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี
👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในสังกัด สำนัก กอง กลุ่ม ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 53 คน
.