ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

💻🖱📡 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

💻🖱📡 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
👉 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีความพร้อมทางด้านทักษะดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล มีทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดีจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามภารกิจ และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
👉 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
👉 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด- โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี
👉 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 50 คน
———————————————————-