ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🌟 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 🌟 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.
🌟 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 🌟
.
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
🎯 นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นประธานใน โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม พร้อมคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยระบบการสื่อสารทางไกล (VDO Conference) 🎯
.
🎯 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สิทธิประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการตามกฎหมาย การับบำเหน็จบำนาญ และระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ 🎯
.
👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในสังกัด สำนัก กอง กลุ่ม ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 121 คน
.
———————————————————-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.