ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🎈 🎈 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เป็นประธานในการประชุม เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564

🎈🎈 เมื่อเวลา 9.00 น. วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง (เลขานุการคณะกรรมการฯ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม “เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์

🎯🎯 เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน นโยบายการพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.

จัดขึ้นโดย ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง .

#ยุทธศาสตร์ชาติ

#ระเบียบวาระ

#ส่วนฝึกอบรม

#อุทยานแห่งชาติ

#dnp

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

#training

#ฝึกอบรม