ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าศูนย์ ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผน

     🎯 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 🎯

     นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าศูนย์ ส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    (ปี พ.ศ. 2565 – 2569) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานและก้าวทันบริบทการเปลี่ยนแปลง…
———————————————————-
      🚩 ส่วนฝึกอบรม
      🚩 สำนักบริหารงานกลาง
      🚩 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

      🖥🖱 http://training.dnp.go.th/

      📞 0 2579 6666 ต่อ 1141 – 1145